Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.3  In geval een of meerdere bepalingen  uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2 Offertes

2.1   De aanbiedingen van 360Production, zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2   360Production is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door middel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

3.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

3.2.   Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal 360Production de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst

4.1   360Production zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 360Production het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3   De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

 

Artikel 5 Meer- en minderwerk

5.1   Aan 360Production opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.

5.2   In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen 360Production en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal dan door 360Production aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

5.3   Indien en voor zover 360Production tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1   360Production verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

6.2   Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van 360Production beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3   360Production is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.4   Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor 360Production voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1   De vorderingen van 360Production op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan 360Production ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

7.2   In dat geval is 360Production bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht 360Production schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Gebreken

8.1   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 360Production.

8.2   360Production zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.3   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 360Production slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

 

Artikel 9 Betaling

9.1   Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.

9.2   Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

9.3 Indien 360Production het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 8% plus 40 euro administratiekosten .

9.4   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van 360Production en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 360Production onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5   Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6   Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,– per gebeurtenis.

9.7   360Production blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 360Production geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 360Production niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.

10.2   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 360Production opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3  Indien 360Production bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is 360Production gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1   De door 360Production aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van 360Production. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

11.2   De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

11.3   Bij overtreding van artikel 11.2  de opdrachtgever  een direct opeisbare boete van € 5.000,= per overtreding en € 500,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1   Op elke overeenkomst tussen 360Production en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.